ประวัติความเป็นมา
สืบเนื่องจากแต่เดิมฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้แบ่งหน่วยงานออกเป็น 6 หน่วยงานหลัก
ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการต่าง ๆ และต่อมามหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงการบริหารงานและการประสานงานต่าง ๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอก
จึงได้จัดตั้งแผนกธุรการสายวางแผนและพัฒนาขึ้น เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2537 เป็นต้นมา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการของสายวางแผนและพัฒนาทั้งหมด

 

ที่ตั้ง

แผนกธุรการ สายวางแผนและพัฒนา ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคาร 9 ชั้น 11