บุคลากรแผนกธุรการสายวางแผนและพัฒนา

 

อาจารย์จักกรีืื เสริมทรัพย์

หัวหน้าแผนกธุรการสายวางแผนและพัฒนา

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำแผนกธุรการสายวางแผนและพัฒนา

 

คุณชัญญา ตอนแก้ว คุณอะออง มีสวัสดิ์ุ คุณสุนิสา ลาจันทร คุณพรสุดา สมบูรณ์ คุณขนิษฐา ทรัพ์อุดม คุณสุปัญญา โลหิตเสถียร