โครงสร้างการบริหารงาน


แผนกธุรการฯ มีหัวหน้าแผนกธุรการ สายวางแผนและพัฒนา เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
ภายในหน่วยงานมีการแบ่งงานออกเป็น 5 งานหลัก ตามแผนภูมิ ดังนี้

 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เลขานุการบริหาร
หัวหน้าแผนกธุรการ สายวางแผนและพัฒนา

 

งานสารบรรณ
งานพิมพ์เอกสาร
งานพิมพ์เอกสาร
งานเบิก-จ่ายพัสดุ
งานบริการทั่วไป